banner

logo

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА

„Опазване на биоразнообразието и
повишаване на обществената информираност
в трансграничния регион Гоце Делчев – Драма”

с акроним „SAVENATURE”, договор за безвъзмездна помощ B1.11.17 от 14/03/2011 г.

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

Обща стойност на проекта: 432 100 евро

(85% безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР и 15% от държавния бюджет на Република България)

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Основната цел на проекта е опазване на биологичното разнообразие в региона от двете страни на границата, посредством намаляване на бракониерството и повишаване на обществената осведоменост за дивата природа.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

  • Намаляване на бракониерството чрез повишаване на обществената осведоменост за дивата природа;
  • Обучение на ловците и хората, живеещи в близост до природата, за опазване на биоразнообразието и намаляване на вредното човешко въздействие;

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

  • Членовете на двете ловно-рибарски дружества “Сокол” и “Артемис”;
  • Населението от двете страни на границата, живеещо в близост до природата;

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА

В рамките на проекта беше създадена мрежа за опазване на биологичното разнообразие, на територия от 13 зони по НАТУРА 2000. Бяха проведени 8 обучителни семинари на членовете на двете дружества за превенция срещу бракониерството и мерки за опазване на защитените животински видове. Беше осигурена охрана на територия от 1371 кв.км от българска страна и 3468 кв.км. от гръцка страна. Повиши се информираността на населението за опазване на биологичното разнообразие, посредством издаване на информационни и промоционални материали. Подобриха се условията за живот на дивите животни, включително и на защитените видове.

logo-footer-programee
artemis-hunt
logo-sokol

Този сайт е създаден в рамките на проект „Опазване на биоразнообразието и повишаване на обществената информираност в трансграничния регион Гоце Делчев – Драма” с акроним „SAVENATURE”, съгласно договор за безвъзмездна помощ B1.11.17 от 14/03/2011 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие инационалните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Ловно-рибарско дружество „Сокол“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.